nhà sàn số 5,số 6, có 6 phòng (4 khách/phòng)

nhà sàn số 5,số 6, có 6 phòng (4 khách/phòng)
Bình luận